Egzekucja alimentów przez komornika – co warto wiedzieć?

egzekucja alimentów przez komornika Białystok

Spis treści


Zasądzając alimenty na rzecz dziecka sąd zobowiązuje rodzica, który z dzieckiem nie zamieszkuje na co dzień, do łożenia na jego utrzymanie. Niekiedy dochodzi jednak do sytuacji, w której zobowiązany uchyla się od spoczywającego na nim obowiązku. Stanowi to problem dla rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem, ponieważ całość obowiązków finansowych spada na jego barki. W takim przypadku warto rozważyć udanie się po pomoc do komornika sądowego.

Kim jest komornik i kiedy się do niego zgłosić?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. W sytuacji, gdy wierzyciel żąda wszczęcia postępowania egzekucyjnego, nie ma on prawa odmówić. W sprawie alimentacyjnej komornik jest uprawniony do egzekwowania od dłużnika zarówno alimentów bieżących, jak i zaległych. Warto zaznaczyć, iż w przypadku świadczeń zaległych, już jeden dzień opóźnienia w płatności uprawnia wierzyciela do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji. W związku z tym w sytuacji nieuiszczenia alimentów przez zobowiązanego, reakcja drugiej strony może być natychmiastowa.

Wymagane dokumenty i koszty postępowania.

Udając się do komornika należy pamiętać o zabraniu ze sobą odpowiednich dokumentów. Egzekucja sądowa prowadzona jest na podstawie tytułu wykonawczego, tj. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 1082 KPC tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Ponadto konieczne jest złożenie stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w którym wskazać należy m.in. dane osobowe: małoletniego, jego przedstawiciela ustawowego oraz dłużnika; należności, które mają zostać wyegzekwowane, a także sposoby prowadzenia egzekucji. Jeżeli wnioskodawca posiada wiedzę odnośnie majątku dłużnika, w szczególności rachunków bankowych czy miejsca zatrudnienia, warto poinformować o tym komornika. Jednak brak takowych danych nie stanowi przeszkody w prowadzeniu postępowania, gdyż komornik podejmie działania mające na celu ustalenie składników majątku zobowiązanego. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciela reprezentuje adwokat bądź radca prawny, wymagane jest również złożenie stosownego pełnomocnictwa.

W przypadku egzekucji alimentów wierzyciel nie jest obciążony kosztami postępowania. W związku z tym w momencie wszczęcia sprawy nie wzywa się go do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe poniesione przez komornika. Przepisy jasno stanowią, iż wszystkie koszty ponosi dłużnik alimentacyjny.

Co może komornik?

Komornik prowadzi egzekucję w sposób wskazany przez wierzyciela we wniosku. Możliwe jest zajęcie m.in. wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika, wynagrodzenia za pracę, ruchomości oraz innych wierzytelności. Warto podkreślić, iż w przypadku postępowania alimentacyjnego brak jest kwoty wolnej od zajęcia. Oznacza to, iż komornik może dokonywać potrąceń nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę, a kwoty z rachunku bankowego podlegają zajęciu w całości. Istotny jest również fakt, iż alimenty „posiadają pierwszeństwo” przed innymi należnościami. W związku z tym w przypadku, gdy komornik prowadzi przeciwko dłużnikowi także inne postępowania, wyegzekwowane środki zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet alimentów.

Bezskuteczna egzekucja – co dalej?

Pomimo rzetelnych działań komornika sądowego może dojść do sytuacji, w której brak jest składnika majątku dłużnika umożliwiającego skuteczną egzekucję. W takim przypadku po upływie dwóch miesięcy postępowania należy złożyć do komornika wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji oraz o dokonywanych przez dłużnika wpłatach (bądź ich braku). Dokumenty te umożliwią ubieganie się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ponadto wierzycielowi przysługuje prawo skierowania wniosku do prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za uchylanie się od alimentacji.

Sprawy rodzinne związane dodatkowo ze świadczeniem na rzecz dziecka mogą wywoływać nadmierne emocje pomiędzy stronami postępowania. Nieoceniona staje się wtedy pomoc pełnomocnika zawodowego. Adwokat Monika Zajko oferuje możliwość sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji, utrzymywanie stałego kontaktu z komornikiem prowadzącym sprawę, a także merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Kim jest komornik sądowy i kiedy powinienem do niego zgłosić?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym. Zgłoszenie do niego powinno nastąpić w sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku. W przypadku zaległości alimentacyjnej, wystarczy jeden dzień opóźnienia w płatności, aby wierzyciel mógł złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą, zgłaszając się do komornika?

Do komornika należy zabrać tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności oraz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W tym wniosku powinny znajdować się dane osobowe małoletniego, jego przedstawiciela ustawowego oraz dłużnika, a także informacje o należnościach do wyegzekwowania i o sposobach prowadzenia egzekucji.

Czy muszę ponosić koszty postępowania egzekucyjnego?

Nie, wierzyciel nie jest obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego. Wszystkie koszty postępowania ponosi dłużnik alimentacyjny.

Jakie majątek może zająć komornik?

Komornik może zająć różne składniki majątku dłużnika, takie jak wierzytelności na rachunku bankowym, wynagrodzenie za pracę, ruchomości oraz inne wierzytelności. W przypadku alimentów, brak jest kwoty wolnej od zajęcia, co oznacza, że komornik może dokonać potrąceń nawet z minimalnego wynagrodzenia.

Co zrobić, gdy egzekucja jest bezskuteczna?

Jeśli egzekucja jest bezskuteczna, po upływie dwóch miesięcy od rozpoczęcia postępowania, należy złożyć do komornika wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. Na podstawie tego dokumentu można ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wierzycielowi przysługuje także prawo złożenia wniosku do prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za uchylanie się od alimentacji.