Rozwiązywanie sporów w trakcie mediacji

mediator sądowy Białystok

Mediacje są dążeniem do zawarcia ugody pomiędzy stronami konfliktu w neutralnych warunkach, poza gmachem Sądu, w obecności osoby bezstronnej, czyli mediatora. Taką osobą może być prawnik, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje i jest wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Białymstoku (Nr A-4514-38/22) oraz listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Monika Zajko posiada niezbędne uprawnienia, pomaga Klientom w sporach wymagających specjalistycznego wsparcia.

Mediacje w sprawach rodzinnych i nie tylko

Instytucja mediacji sądowej oraz pozasądowej może dotyczyć między innymi spraw z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy czy gospodarczego. Pomoc doświadczonego adwokata sprawia, że na każdą sytuację można spojrzeć obiektywnie, oddzielić fakty od emocji, rozmawiać w neutralnych warunkach, w obecności osoby całkowicie bezstronnej.

Procedura sądowa odbywa się na wniosek Sądu lub dowolnej ze stron, to również Sąd wyznacza mediatora, który przekazuje do Sądu protokół, a gdy zawarta zostanie ugoda – również tę ugodę.

Mediacje pozasądowe prowadzone są natomiast na wniosek obu stron lub jednej ze stron. Strony wybierają mediatora, którego zadaniem jest między innymi zaproponowanie neutralnego miejsca spotkań. Gdy zawarta zostanie ugoda, ma ona moc ugody sądowej, zatem stanowi tytuł wykonawczy.

Dobrowolność, poufność i dodatkowe atuty takiego rozwiązania

Często przeszkodą w uzyskaniu porozumienia jest brak umiejętności spokojnej, rzeczowej rozmowy pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Dotyczy to zarówno współmałżonków próbujących ustalić warunki opieki nad dzieckiem i uiszczania świadczeń alimentacyjnych, jak też wspólników prowadzących przedsiębiorstwo, zmagających się z problemem zadłużenia lub upadłości. Bez względu na to, czy o próbie polubownego rozwiązania sprawy decyduje Sąd, czy same strony, wsparcie Kancelarii Adwokackiej oznacza szansę na szybsze uzyskanie porozumienia.

Czym jest mediacja?

Czym jest mediacja?

Występując w roli mediatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jestem bezstronna, czyli nie opowiadam się za żadną ze stron i w takim samym stopniu angażuje się w pomoc każdej ze stron.

Atuty mediacji widoczne są
m. in. w dziedzinach dotyczących

Mediacja ikona

w tak delikatnej materii bezstronność oraz stworzenie neutralnych warunków do rozmowy mają kluczowe znaczenie. Już podczas pierwszego spotkania można dzięki temu uzyskać kompromis akceptowalny dla każdej ze stron.

dotyczy to między innymi mediacji w sprawach o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, spraw spadkowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i wielu innych.

konflikty dotyczą zarówno relacji przełożonych z podwładnymi, jak też pracowników między sobą w bieżących zagadnieniach związanych z firmą, ale też zadawnionych, które należy ostatecznie wyjaśnić.

dotyczą sporów pomiędzy przedsiębiorstwami, obejmować mogą brak płatności za usługi i towary, zwłaszcza gdy brak takich wpłat znacznie osłabia kondycję finansową danego przedsiębiorstwa.

mediacje obejmują zainteresowane osoby, na przykład skłóconych sąsiadów jako właścicieli mieszkań albo posesji, może dotyczyć także całej społeczności, gdy na danym terenie ma powstać na przykład autostrada.

Adwokat Monika Zajko proponuje Klientom z Białegostoku i innych miast mediacje w oparciu o rzeczywiste potrzeby, z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności dotyczących danego sporu.

Możliwość szybkiego rozwiązywania problemów

Założeniem mediacji jest osiągnięcie porozumienia w czasie krótszym niż trwanie całego procesu sądowego. W poszczególnych sprawach wystarczy kilka tygodni, aby skonfliktowane osoby czy firmy ustaliły warunki akceptowalne dla każdej ze stron.

Możliwość szybkiego rozwiązywania problemów