Opieka naprzemienna – na czym polega? Kto utrzymuje dziecko? Kto pobierze świadczenia?

opieka naprzemienna Białystok

Spis treści


Po rozstaniu rodziców małoletnie dziecko najczęściej pozostaje przy jednym z nich. Drugi rodzic zostaje obciążony obowiązkiem alimentacyjnym i chce uregulować sposób oraz harmonogram kontaktów z dzieckiem.

W polskim prawie regułą jest, że dziecko powinno mieć jedno miejsce zamieszkania, jednakże coraz częściej rozwodzący się rodzice decydują się na ustalenie opieki naprzemiennej, argumentując to przede wszystkim koniecznością zapewnienia małoletniemu prawa do równego wychowywania go przez oboje rodziców i zachowania jednakowej więzi z obojgiem z nich.
Choć ten model opieki nie jest jeszcze stałą praktyką, to okazuje się, że Klienci Kancelarii coraz częściej są zainteresowani tym sposobem uregulowania kwestii dotyczących małoletnich dzieci. Jest to osiągalne, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki.

WARUNKI USTALENIA OPIEKI NAPRZEMIENNEJ

Opieka naprzemienna jest możliwa w przypadku porozumienia rodziców. Może wchodzić w grę, jeżeli strony sprawują swoje obowiązki wobec dzieci zgodnie i bezkonfliktowo. Rozstający się rodzice powinni mieć na uwadze fakt, że w tym wypadku szeroko pojęte dobro i poczucie bezpieczeństwa dziecka wyprzedza jakiekolwiek uprzedzenia co do byłego partnera. Umiejętność współpracy na poszczególnych polach dotyczących wspólnego potomstwa jest w tym wypadku kluczowa.

OPIEKA NAPRZEMIENNA A ALIMENTY

Jeżeli rozwodzący się rodzice nie przedłożą do Sądu stosownego porozumienia w kwestiach dotyczących dzielenia się kosztami utrzymania dziecka, organ orzekający, ustalając opiekę naprzemienną, obciąży obie strony wydatkami związanymi z jego wychowaniem i opieką – w częściach równych lub stosownie do czasookresu sprawowanej pieczy. Dysproporcja w zarobkach rodziców może determinować rozstrzygnięcie w kwestii alimentów.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS PRZY OPIECE NAPRZEMIENNEJ

W przypadku gdy nad dzieckiem zasądzona została opieka naprzemienna rodziców rozwiedzionych, w separacji lub żyjących osobno, i opieka ta sprawowana jest „w porównywalnych i powtarzających się okresach”, zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, połowę kwoty świadczenia otrzymuje każde z rodziców za dany miesiąc.

BRAK DEFINICJI LEGALNEJ OPIEKI NAPRZEMIENNEJ

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje definicji legalnej omawianej instytucji. Pojawiły się jednak pomysły uregulowania tej kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował Ministerstwu Sprawiedliwości sformułowanie definicji w przepisach prawa rodzinnego. Uznano, że należy doprecyzować pojęcie „pieczy naprzemiennej”.

Wsparcie Kancelarii Adwokackiej może dotyczyć zarówno specjalistycznego doradztwa przed rozpoczęciem postępowania i na każdym jego etapie. Adwokat Monika Zajko oferuje możliwość sporządzenia pozwu, wszelkich wniosków do przedłożenia przed Sądem, jak również sformułowania treści porozumienia rodzicielskiego, obejmującego m.in. kwestie dotyczące ustalenia opieki naprzemiennej i sposobu obciążenia rodziców kosztami wychowania wspólnych małoletnich dzieci.


Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna to model, w którym rozwodzący się rodzice decydują się na równomierne dzielenie obowiązków wychowawczych i czasu spędzanego z dzieckiem. Warunkiem ustalenia takiego modelu jest porozumienie pomiędzy rodzicami i bezkonfliktowe sprawowanie obowiązków wobec dziecka.

Kto utrzymuje dziecko w przypadku opieki naprzemiennej?

W przypadku opieki naprzemiennej, obie strony są obciążone wydatkami związanymi z wychowaniem i opieką nad dzieckiem – w częściach równych lub stosownie do czasookresu sprawowanej pieczy.

Kto otrzymuje świadczenie wychowawcze 500 plus w przypadku opieki naprzemiennej?

Jeżeli nad dzieckiem zasądzona została opieka naprzemienna, połowę kwoty świadczenia 500 plus otrzymuje każde z rodziców za dany miesiąc.

Czy istnieje legalna definicja opieki naprzemiennej?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje definicji legalnej opieki naprzemiennej. Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował jednak Ministerstwu Sprawiedliwości sformułowanie takiej definicji.

W jaki sposób mogę uzyskać pomoc prawną dotyczącą opieki naprzemiennej?

Możesz skorzystać ze wsparcia Kancelarii Adwokackiej, która oferuje doradztwo na każdym etapie postępowania, sporządzenie pozwu, wniosków do przedłożenia przed Sądem, oraz sformułowanie treści porozumienia rodzicielskiego dotyczącego ustalenia opieki naprzemiennej.