Istota prawa cywilnego

Istota prawa cywilnego

Prawo cywilne ma kluczowe znaczenie, ponieważ reguluje wiele kwestii przez całe życie każdej osoby fizycznej. Stanowi trzon prawa prywatnego, zawiera normy oraz zasady pozwalające orzekać między innymi w sprawach dotyczących umów, spadków, nieruchomości. Znajomość przepisów ma kluczowe znaczenie zwłaszcza gdy strony nie mogą ustalić polubownego rozwiązania sporów, ale także w przypadku ugody na drodze mediacji. W każdej z tych kwestii profesjonalne wsparcie oferuje adwokat Monika Zajko.

Regulacje dotyczące równych podmiotów

Inaczej niż w prawie karnym, tutaj podmioty są równorzędne, co oznacza, że żadna ze stron nie jest podporządkowana drugiej. Mogą to być osoby spokrewnione, połączone zobowiązaniami służbowymi, a także partnerzy biznesowi. Nie występuje tutaj natomiast przymus państwowy, czyli egzekucje stosowane przez państwo w postaci nakładania kar czy stosowania przymusu administracyjnego, dlatego rozstrzygnięcia następują w toku postępowań procesowych lub wspomnianych wyżej mediacji.

W prawie cywilnym uwzględnia się:

 • część ogólną, która zawiera między innymi przepisy o czynnościach prawnych między osobami żyjącymi (na przykład zawarcie lub wypowiedzenie umowy) i na wypadek śmierci (testament, zrzeczenie się dziedziczenia);
 • prawo:
  • rzeczowe – obejmujące własność oraz współwłasność, użytkowanie, służebność, zastawy oraz hipotekę;
  • spadkowe – ma charakter bezwzględne wiążący, dotyczy dziedziczenia ustawowego i testamentowego;
  • zobowiązań – o charakterze względnym, czyli obejmującym określone osoby i podmioty; w tym przypadku są to wierzyciele oraz dłużnicy;
  • rodzinne – dotyczące zawierania i rozwiązywania małżeństwa, obowiązku alimentacyjnego, adopcji, pieczy zastępczej i innych.

Każda z powyższych dziedzin prawa cywilnego obejmuje zagadnienia, w których Klienci z Białegostoku oraz innych miast często korzystają ze specjalistycznego wsparcia Kancelarii Adwokackiej. Zyskują dzięki temu merytoryczną opiekę przez cały czas trwania danej sprawy.

Obsługa w zakresie prawa cywilnego

Obsługa w zakresie prawa cywilnego

Pomoc adwokata może być potrzebna osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobą prawną, ale wyposażonym w zdolność prawną (przykład to spółki osobowe, wspólnoty mieszkaniowe czy stowarzyszenia zwykłe). Wszystkie te podmioty objęte są prawem cywilnym i mogą korzystać z jego zapisów. Oznacza to, że jurysdykcja obejmuje każda osobę – zarówno dziecko będące pod opieką rodziców, jak też komandytariuszy i akcjonariuszy spółek.

Adwokat Monika Zajko w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje oferuje:

Mediacja ikona
 • specjalistyczne doradztwo, również gdy zamierzają Państwo samodzielnie brać udział w rozprawach,
 • przygotowywanie pozwów oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji, wniosków, skarg, apelacji,
 • reprezentowanie przed sądami I i II instancji w Białymstoku oraz innych miastach na terenie województwa.

Możliwe jest również prowadzenie mediacji, zarówno w sprawach z domeny prawa cywilnego, jak też karnego, gospodarczego i pozostałych.

Współpraca okresowa lub stała na dogodnych warunkach

Klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy często szukają fachowego w wsparcia w kwestiach wymagających znajomości poszczególnych kodeksów i orzecznictwa. W naszej Kancelarii otrzymują niezbędną pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb.

prawo cywilne białystok