Egzekwowanie przepisów prawa pracy w praktyce

Prawo cywilne Białystok

Obowiązujące ustawy określają jasno wzajemne zobowiązania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wiele sporów oraz konfliktów dotyczących zatrudnienia można rozwiązać polubownie, w tym na drodze mediacji, natomiast w sytuacjach skomplikowanych lub przy braku woli kompromisu co najmniej jednej ze stron, potrzebna może być specjalistyczna pomoc i reprezentowanie przed Sądem. Osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom i instytucjom dedykowana nasza Kancelaria Adwokacka oferuje szeroką gamę usług prawnych.

Najczęstsze kwestie sporne

Adwokat Monika Zajko udziela wsparcia we wszystkich aspektach prawa pracy. Opieką adwokacką mogą być objęte zarówno indywidualne osoby fizyczne, jak też większe grupy (w przypadku pozwów zbiorowych), a także przedsiębiorstwa o dowolnej formie prawnej.

Obsługa pracowników może dotyczyć sytuacji, w których doszło do:

  • zalegania z wypłatą wynagrodzenia lub innych świadczeń określonych w obowiązującej umowie,
  • nieprzestrzegania norm czasowych, na przykład poprzez przymusowe nadgodziny czy brak zgody na urlop,
  • łamania przepisów BHP, w tym świadomego narażania na niebezpieczeństwo w warunkach szkodliwych,
  • wypowiedzenia stosunku pracy bez podania przyczyny przy umowie na czas nieokreślony,
  • aktów mobbingu, dyskryminacji oraz innych czynów zabronionych.

Właściciele firm również mogą potrzebować wsparcia w sytuacjach konfliktowych, między innymi gdy osobie zatrudnionej należy przedstawić konsekwencje:

  • przywłaszczenia lub kradzieży dóbr materialnych oraz danych poufnych,
  • podrabiania dokumentów i fałszowania podpisów,
  • składania nieprawdziwych oświadczeń w dokumentach do akt osobowych i innych,
  • rażącego zaniedbania obowiązków na danym stanowisku.

Gdy regulacje prawa pracy są niewystarczające, należy bazować na ustawach nadrzędnych, jak Kodeks cywilny, a gdy przedmiotem sprawy jest przestępstwo lub podżeganie do przestępstwa – zastosowanie ma Kodeks karny.

Postępowanie przedsądowe lub sprawa sądowa

prawo pracy białystok

Atutem postępowania przedsądowego na drodze mediacji jest możliwość skrócenia poszczególnych procedur oraz osiągnięcia kompromisu bez standardowych rozpraw. Mediator sądowy jako osoba bezstronna zapewnia neutralne miejsce spotkań, kieruje rozmową, natomiast nie wpływa na tok ustaleń. Często są to jedyne okoliczności, w których osoby skonfliktowane wyrażają wolę merytorycznej dyskusji. Po ustaleniu kompromisu mediator dostarcza protokół do Sądu, procedura sądowa odbywa się zaocznie.

Jeżeli jednak porozumienie z określonych przyczyn nie jest możliwe, regulacje prawa pracy uwzględnianie są podczas procesu sądowego. Klientom z Białegostoku i innych miast zapewniamy:

od przygotowywania pozwów, wniosków, oświadczeń poprzez dostarczanie ich do biura podawczego po monitorowanie terminów rozpraw,

w trakcie trwania całego procesu, w tym również gdy stawiennictwo powodów/pozwanych nie jest obowiązkowe czy w sądach poza miejscem zamieszkania stron,

gdy wyrok jest zgodny z prawem pracy, lecz niesatysfakcjonujący dla reprezentowanej strony i zapadnie decyzja o odwołaniu się do sądu wyższej instancji.

Z usług adwokat Moniki Zajko mogą Państwo skorzystać również w przypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym w kwestiach spornych z ubezpieczycielem, gdy przedmiotem sporu jest wypadek w miejscu zatrudnienia.

Doradztwo w dziedzinie prawa pracy to propozycja godna uwagi

Zmieniające się i nowelizowane ustawy sprawiają, że należy zgłębiać je na bieżąco, aby wiedzieć o przysługujących prawach oraz uregulowanych odgórnie obowiązkach w stosunku świadczenia pracy. Wszelkie wątpliwości warto skonsultować z doświadczonym adwokatem.

Prawo pracy