Kwestie majątkowe i niemajątkowe w ramach prawa rodzinnego

Kwestie majątkowe i niemajątkowe w ramach prawa rodzinnego

Domeną prawa rodzinnego są zarówno kwestie dotyczące osób spokrewnionych, jak też przysposobionych oraz objętych kuratelą. Zapisy poszczególnych ustaw pozwalają regulować między innymi czym jest dobro dziecka, jak należy chronić rodzinę i jej integralność, a także jak należy dbać o nierozerwalność więzów majątkowych. W oparciu o te ustawy prowadzone są między innymi sprawy dotyczące rozwodów, adopcji, ustalenia obowiązku alimentacyjnego, kontaktów z dzieckiem, jak również w zakresie władzy rodzicielskiej. Państwa doradcą lub pełnomocnikiem w takich sprawach może być adwokat Monika Zajko.

Podstawowe źródła obowiązujących norm

Podstawowe źródła obowiązujących norm

Głównym źródłem jest Konstytucja RP, a wszystkie pozostałe normy powinny być z nią zgodne. Mowa między innymi o poszczególnych ustawach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz o ustawach szczególnych i międzynarodowych. Sprawy stron postępowań prowadzone są w sądach rejonowych i okręgowych, a w II instancji są to sądy apelacyjne.

Wsparcie specjalisty na każdym etapie postępowania

Mediacja ikona

Z pomocy prawnika warto skorzystać, przygotowując się między innymi do:

począwszy od spraw, w których małżonkowie są zgodni i zależy im na możliwie szybkim ogłoszeniu separacji po sprawy rozwodowe wielowątkowe, skomplikowane, prowadzone w Białymstoku lub innym mieście, w tym z orzekaniem o winie jednej lub obu stron;

elementy majątku wspólnego, które podlegają podziałowi, dobra wyłączone z podziału, a także obowiązek alimentacyjny jednej ze stron lub obu stron w przypadku opieki naprzemiennej również regulowane są w prawie rodzinnym;

zarówno w sprawach pomiędzy współmałżonkami, jak też osobami niebędącymi w związku małżeńskim, lecz mającymi wspólne potomstwo; priorytetem jest zawsze dobro i bezpieczeństwo małoletnich, zwłaszcza przy braku porozumienia pomiędzy rodzicami;

prawo rodzinne określa warunki przysposobienia, zwanego potocznie adopcją, jak również pieczy zastępczej, czyli sytuacji, w której dziecko przekazywane jest pod opiekę osób trzecich, gdy rodzice biologiczni nie sprawują tej opieki w sposób właściwy.

Poszczególne kwestie można rozwiązać również na drodze mediacji. W niektórych sprawach na mediacje kieruje Sąd, natomiast mogą one być również dobrowolne, na wniosek stron.

Usługi dotyczące prawa rodzinnego

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje wsparcie zarówno w zakresie specjalistycznego doradztwa przed rozpoczęciem procesu i na każdym etapie postępowania, jak również:

  • sporządzenia pozwu i wszelkich wniosków do przedłożenia przed Sądem,
  • przygotowania dokumentacji, reprezentowania powodów/pozwanych, oraz wnioskodawców/uczestników postępowania w postępowaniu nieprocesowym,
  • powoływania świadków na każdym etapie postępowania,
  • składania apelacji do sądów II instancji na wniosek reprezentowanej strony.

Działania adwokat Moniki Zajko mogą bazować także na przepisach prawa karnego, gdy w danej sprawie doszło do popełnienia czynów zabronionych.

Pomagamy nie tylko w Białymstoku

Zaufanie Klientów sprawia, że nasza Kancelaria obsługuje wiele spraw również poza miastem i województwem, w tym także zdalne rozprawy sądowe. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

prawo rodzinne Białystok