Rodzinne prawa majątkowe w praktyce

Rodzinne prawa majątkowe

Określone ustawowo prawa oraz obowiązki pomiędzy małżonkami, a także w relacjach rodzice – dzieci to szereg zapisów dotyczących również poszczególnych dóbr. Pod pojęciem praw majątkowych, ujętych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie cywilnym, należy rozumieć między innymi ustawową lub umowną wspólność małżeńską, a także obowiązki dotyczące zaspokajania materialnych potrzeb rodziny. Występujące na tym polu kwestie sporne wymagać mogą pomocy Kancelarii Adwokackiej. Fachowym wsparciem służy adwokat Monika Zajko.

Utrzymanie rodziny oraz inne zobowiązania

prawo majątkowe białystok

Prawa majątkowe pomiędzy małżonkami mogą być regulowane na podstawie wspólności ustawowej albo w oparciu o umowę mającą formę aktu notarialnego, na przykład w przypadku rozdzielności majątkowej.

W trakcie trwania małżeństwa współmałżonkowie mają obowiązek dbać o dobro dzieci oraz o gospodarstwo domowe, w tym również finansowo. Długotrwałe, rażące lekceważenie czy zaniedbywanie zobowiązań przez jedną ze stron może być dla drugiej strony podstawą do wystąpienia na drogę sądową. Rozwiązaniem alternatywnym są mediacje, mające prowadzić do ustaleń polubownych.

Do głównych obowiązków w ramach rodzinnych praw majątkowych należą:

Mediacja ikona

łożenie na utrzymanie rodziny, a w przypadku rodzica niepracującego dbałość o wychowanie w domu oraz o gospodarstwo domowe,

istotne, zwłaszcza gdy dana nieruchomość jest własnością tylko jednego ze współmałżonków,

w sytuacjach, gdy niemożność sprawowania zarządu ma charakter przemijający, na przykład na czas choroby,

jeżeli zadłużenie zaciągnięte zostało z braku środków niezbędnych do zakupienia żywności, leków czy opłacenia rachunków,

większe kwoty z tytułu otrzymania spadku czy odszkodowania wymagają należytej ostrożności i rozwagi w gospodarowaniu tymi środkami.

Zobowiązania majątkowe to również obowiązek alimentacyjny, tak w trakcie trwania małżeństwa, jak też w czasie separacji oraz po rozwodzie.

Podziału majątku wspólnego małżonków

Zgodnie z definicją ustawowej wspólności, wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa stanowią dobro wspólne, natomiast pozostałe składniki, na przykład przedmioty czy nieruchomości będące w posiadaniu danej osoby przed zawarciem małżeństwa, są majątkiem osobistym.

Podział może nastąpić w ramach praw majątkowych:

  • na dowolnym etapie trwania małżeństwa – polubownie poprzez zawarcie umowy o rozdzielność majątkową lub na drodze sądowej, gdy występują kwestie sporne albo w przypadku orzeczenia separacji przez Sąd. Pozwala to między innymi uchronić budżet domowy przed egzekucją komorniczą przy upadłości firmy jednego ze współmałżonków.
  • przed rozwodem – ustalenie poszczególnych kwestii przed złożeniem pozwu pozwala skrócić czas trwania sprawy rozwodowej; takiego podziału dokonuje się przed notariuszem, jeżeli część dóbr stanowi nieruchomość.
  • po rozwodzie – tutaj także możliwa jest droga polubowna oraz sądowa; rezultatem jest obowiązek spłaty lub dopłaty jednej ze stron na rzecz drugiej w oparciu o indywidualne ustalenia.

Co ważne, takie roszczenia nie ulegają przedawnieniu, natomiast niejednokrotnie wymagają zaangażowania doświadczonego prawnika.

Podziału majątku wspólnego małżonków

Od ugody po proces sądowy

Wspomniane wyżej mediacje mogą być odrębną procedurą i prowadzić do ugody z pominięciem standardowej drogi sądowej, mogą także stanowić część procesu z decyzji Sądu. Niezależnie od toku sprawy, doświadczony adwokat stanowi realne wsparcie zarówno poprzez sporządzanie pozwów, wniosków oraz opinii, jak też reprezentowanie podczas rozpraw standardowych i online. Znajomość aktualnych przepisów oraz orzecznictwa dotyczącego praw majątkowych to większa szansa na przyspieszenie poszczególnych procedur. Bez względu na stopień złożoności danej sprawy, adwokat Monika Zajko występuje jako certyfikowany mediator, a w procesach sądowych – jako pełnomocnik jednej ze stron.

Prawa majątkowe i pokrewne

Wraz z prawami stanu cywilnego oraz niemajątkowymi stanowią one całość zobowiązań i regulacji dotyczących członków rodziny. Zależności występujące na tych polach przekładają się na codzienne życie małżeństw oraz całych rodzin. Gdy kwestie finansowe stanowią źródło sporów wymagających zwrócenia się do adwokata, nasza Kancelaria Adwokacka w Białymstoku służy fachową pomocą.